Wolphaartsdijk info@ebcleaning.nl

 

 

Algemene Voorwaarden van:

EB cleaning V.O.F.

Kvk: 72607351

BTW: NL859171772B01

Telefoon: 0113-405080

 

 

1.  DEFINITIES

 

1.1    Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: EB cleaning V.O.F..

1.2     Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan EB cleaning V.O.F een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en  rechtverkrijgende(n). Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onder aanneming werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.

1.3    Werkprogramma: een formulier waarop EB cleaning V.O.F in overleg met de opdrachtgever een  werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de werkzaamheden vermelde, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

1.4       Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door  EB cleaning V.O.F uit  andere hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die  aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend  verstaan: het verrichten van glazenwasserswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.5      Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, etc.

1.6   Consignatie en/of opslag: materieel, goederen en/of materialen, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden, daar EB cleaning V.O.F geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.

 

 

2.  ALGEMEEN

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen EB cleaning V.O.F en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van

EB cleaning V.O.F, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2              Afspraken met personeel en/of derden binden EB cleaning V.O.F niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.3      De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan EB cleaning V.O.F, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk  schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4       Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn  overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van  kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij schriftelijk bevestigt.

2.5       Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden EB cleaning V.O.F slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

3. OFFERTES

3.1      Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en zijn drie maanden geldig na de offertedatum. EB cleaning V.O.F is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2       Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3      Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4      Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

3.5    Alle door EB cleaning V.O.F opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6       Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal EB cleaning V.O.F gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor EB cleaning V.O.F kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

 

4.  OPDRACHTEN

4.1       De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan EB cleaning V.O.F ter kennis zijn gebracht.  Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging  voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door EB cleaning V.O.F zijn  bevestigd.

4.2     Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan

EB cleaning V.O.F alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.3       Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.4       Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden EB cleaning V.O.F pas na schriftelijke acceptatie.

4.5       Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.6       Bij opzegging van een opdracht van bv. een jaar contract, dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht  te nemen van ten minste twee maanden voor het verstrijken van de einddatum door middel van een aangetekend schrijven, indien hieraan geen gevolg wordt gegeven wordt het contract telkens met een periode van  minimaal één jaar verlengd.

4.7     Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen te bepalen tijdstip.

4.8       Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode  van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan,

respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten EB cleaning V.O.F om, in te schakelen voor het  verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met door of namens EB cleaning V.O.F bij  opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens EB cleaning V.O.F bij de opdracht voor opdrachtgever  betrokken derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 500,00 Euro per bedoelde  overtreding per week of gedeelte van een week dat de overtreding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

4.9   De opdracht is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen hoeveelheid, bezetting, inventaris, gebruik van het object.

4.10    Indien tijdens de opdracht genoemde omstandigheden zie 4.9 zich wijzigen, is EB cleaning V.O.F gerechtigd  in overleg met opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

4.11    Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, Ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en  dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van  economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie of een inflatiecorrectie toegepast worden van het afgelopen jaar welke gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

 

 

5.   LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1     In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is EB cleaning V.O.F, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van   EB cleaning V.O.F, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. Indien EB cleaning V.O.F gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan EB cleaning V.O.F ter beschikking heeft gesteld.

5.2      Levering geschiedt af bedrijf van EB cleaning V.O.F. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op  het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is  met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EB cleaning V.O.F gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3        Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde  opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande  transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.4      Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van EB cleaning V.O.F, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1

5.5       Uitvoering van een opdracht of de levering van bepaalde zaken geschiedt binnen de gangbare, daarvoor  ingeplande tijd echter is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever EB cleaning V.O.F derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EB cleaning V.O.F dient daarbij een  redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien een opdracht  moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden  gebracht. De opdrachtgever geeft EB cleaning V.O.F enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever EB cleaning V.O.F bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door  EB cleaning V.O.F schriftelijk is bevestigd.

5.6       Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met EB cleaning V.O.F voortvloeiende  verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht  blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft EB cleaning V.O.F het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor  een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Het geen door opdrachtgever aan EB cleaning V.O.F verschuldigd is, wordt direct  opeisbaar.

5.7     EB cleaning V.O.F is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of  onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van EB cleaning V.O.F een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. De toepasselijkheid van artikel

7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. EB cleaning V.O.F blijft jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een correcte uitvoering van deze opdracht door deze derden. Voor  onder aanneming zijn de Algemene Voorwaarden van Onder aanneming van toepassing

5.8      EB cleaning V.O.F verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te  voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.9       Indien tijdens de uitvoering van een door EB cleaning V.O.F aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van  aan EB cleaning V.O.F onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft EB cleaning V.O.F het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door EB cleaning V.O.F reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.10    Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van EB cleaning V.O.F, nodig voor de uitvoering van de  opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen.  Bij vermissing of beschadiging heeft EB cleaning V.O.F het recht dit aan opdrachtgever in rekening te  brengen.

5.11     De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamhedenbenodigde water en elektriciteit kosteloos ter beschikking te stellen

 

 

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1     Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht EB cleaning V.O.F over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan  EB cleaning V.O.F te voldoen.

6.2       De met EB cleaning V.O.F overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale  termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3       Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of  arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals daar zijn hevige regenval en vorst), oorlog,  mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in,  respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren  onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan EB cleaning V.O.F door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst  der materialen en/of half fabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht  vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan EB cleaning V.O.F van de overeengekomen termijn  of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten,  schaden of interesten kan doen gelden.

6.4       Ingeval van overmacht zal EB cleaning V.O.F daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting EB cleaning V.O.F het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

 

7.   KLACHTEN EN GARANTIE

7.1      Klachten zijn slechts schriftelijk en/of telefonisch binnen 24 uur na uitvoering van de opdracht mogelijk.

EB cleaning V.O.F is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van EB cleaning V.O.F als bindend.

7.2       EB cleaning V.O.F aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan  het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.3        Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft EB cleaning V.O.F niet, met name zal

EB cleaning V.O.F in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.4       Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de  opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.5       Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele  partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.6     Op geleverde goederen is EB cleaning V.O.F nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan  de door de fabrikant van de geleverde goederen aan EB cleaning V.O.F verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal EB cleaning V.O.F vermelden in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging.

7.7          EB cleaning V.O.F behoud zich het recht voor leveren van goederen te weigeren.

7.8  Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1       EB cleaning V.O.F draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door EB cleaning V.O.F te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

8.2    Opdrachtgever is gehouden EB cleaning V.O.F schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle  vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen EB cleaning V.O.F instellen ter zake van schade ontstaan door of met de EB cleaning V.O.F geleverde diensten.

8.3       Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt,  zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4       EB cleaning V.O.F behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te  mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan EB cleaning V.O.F niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een  dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is EB cleaning V.O.F niet aansprakelijk.

8.5      Adviezen worden door EB cleaning V.O.F naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt  geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6      Evenmin aanvaardt EB cleaning V.O.F enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge  van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan EB cleaning V.O.F zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7      In geen geval zal EB cleaning V.O.F verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.8     EB cleaning V.O.F is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of  verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.9     EB cleaning V.O.F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen, c.q. lekken van gebruikte  agressieve stoffen en/of chemicaliën, welke worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, anders dan  ten gevolge van eigen opzet en/of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een  maximum van het bedrag van de door EB cleaning V.O.F verrichte werkzaamheden, of een evenredig deel  daarvan.

8.10   Bij het toepassen van HK250* inzake het verwijderen van cementsluier of andere aanslag van glas, zullen alle  bepalingen en veiligheidsvoorschriften, door zowel EB cleaning V.O.F, alsmede onderaannemers van  EB cleaning V.O.F, zoals deze vermeld staat in de gebruiksaanwijzing en het Veiligheid Informatie Blad, in acht worden genomen.

8.11    EB cleaning V.O.F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die ontstaan bij het afgaan van het  alarm, tenzij door de desbetreffende bedrijven c.q. instanties een code en/of handleiding aan EB cleaning V.O.F beschikbaar is gesteld.

8.12     De aansprakelijkheid van EB cleaning V.O.F is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar  verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van EB cleaning V.O.F te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00.

8.13     EB cleaning V.O.F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken.

8.14     EB cleaning V.O.F kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of  met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten bouwterreinen bevinden.

8.15   Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor veilige werkzaamheden, onder veilige werkzaamheden wordt                 verstaan, een ondergrond vrij van vocht en water, zonder enige obstakels, tevens dient de toegang tot de  werkruimte vrij van obstakels te zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en        het voldoen van de benodigde precariorechten, tevens zal opdrachtgever om een stroomvoorziening van 220/380   volt beschikbaar stellen.

8.16   EB cleaning V.O.F en zijn onderaannemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)     afgesloten.

8.17   EB cleaning V.O.F en zijn onderaannemers aanvaarden bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid           voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, e.d.

 

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1   Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet tegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met EB cleaning V.O.F gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de overeenkomst(en) door EB cleaning V.O.F verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
  • EB cleaning V.O.F is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens EB cleaning V.O.F niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
  • Het is EB cleaning V.O.F toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

 

10. BETALINGEN

10.1    Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de  opdracht gemoeide bedrag naar de mening van EB cleaning V.O.F daarvoor in aanmerking komt, kan zij  betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. EB cleaning V.O.F is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2     Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen voor particulieren en dertig dagen na factuurdatum voor  bedrijven en instellingen, netto zonder enige aftrek in Euromunt.

10.3    Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van  rechtswege in verzuim. In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rent. In andere  gevallen is de opdrachtgever dan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.  Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4  Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke EB cleaning V.O.F moet maken ter  effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.

10.5  Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door EB cleaning V.O.F doet uitvoeren, zal  opdrachtgever op eerste verzoek van EB cleaning V.O.F zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan EB cleaning V.O.F cederen. Opdrachtgever verleent EB cleaning V.O.F reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6  Ongeacht het geen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft EB cleaning en  glasbewassing het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door EB cleaning V.O.F te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7  Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten  aanzien van de werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8  Termijnbetaling: de opstelling van de termijn factuur vindt plaats indien er een maandelijks contract is  overeengekomen. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan dertig dagen waarop EB cleaning V.O.F de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de  opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de

termijnbetaling in gebreke blijft, is EB cleaning V.O.F gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot  het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in  gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin  bepaalde, laat het recht van EB cleaning V.O.F op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

11.  AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1    Alle kosten van de voor de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst benodigde hulp en/of  reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, EB cleaning V.O.F is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

11.2    Bij glasbewassing werkzaamheden aan de buitenzijde van het object, c.q. gebouw is het EB cleaning V.O.F toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen etc. etc. voor zover aanwezig.

11.3     De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.

11.4    Indien EB cleaning V.O.F gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel bv. hangsteigers,  loopbruggen etc. is EB cleaning V.O.F gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het  beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet, is

EB cleaning V.O.F gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, het geen opdrachtgever aan EB cleaning V.O.F verschuldigd is wordt direct opeisbaar.

11.5  EB cleaning V.O.F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uitgeleend  materieel wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materieel wat onoordeelkundig wordt gebruikt.

11.6    Contractwisseling en werkgelegenheid: EB cleaning V.O.F zal zijn personeel belonen conform de geldende  CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale  verzekeringswetten, A.O.W. etc. EB cleaning V.O.F vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.

 

12.  GESCHILLEN

12.1     Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2    Op alle overeenkomsten en transacties van EB cleaning V.O.F met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands  Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de  Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13.  SLOTBEPALING

13.1    In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij EB cleaning V.O.F.

 

Wolphaartsdijk, 2018
Deel dit
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin